Ienshent Iijip

Ienshent Iijip wena sivilizieshan a ienshent Naatiistan Afrika, kansenchriet alang di luowa riich a di Nail Riva ina waa nou di madan konchri a hIijip. A wan a six sivilizieshan gluobali fi araiz indipendantli.