Mashiin gon wah fuli haatamatik mountid ar puotebl fayahaam, dizain fi faya built ina kuik sokseshan frah wah amiunishan belt ar magaziin, tipikali a di riet a 300 tu 1800 rong a minit.

M2 Browning mashiin gon