Ierplien ar ieroplien (infaamali plien) a wah self-powa fix-wing machiin we muuv faawod bai chros frah jet injin ar propela.

Plien