Praim nomba

Praim nomba (ar wah praim) a wah nachral nomba grieat dah 1 we no ab no pazitiv divaiza muo dah 1 ah iself.