Sivix a di todi a di tioretikal ah praktical aspek a sitiznship, di raits ah juutidem we kom widi; di juuti a sitizn tu wananeda az memba a palitikal badi ah tu di gobament. Ihingkluud di todi a sivl laa ah sivl kuod, ah di todi a gobament wid atenshan tu di ruol a sitizn ― az opuoz tu hextoernal fakta ― ina di aparieshan ah uobasait a gobament.